Sobre la Fundació


Sobre la FPAC

La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya es una Entitat Benèfica i Cultural inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1114 per Resolució del Conseller de Justícia de 30 d'Octubre de 1997 i domiciliada a l'Aeroport de Sabadell. CP 08250, NIF G61449245

La Missió de la FPAC es la Preservació del Patrimoni Històric Aeronàutic de Catalunya, la difusió de la Cultura Aeronàutica i la cooperació en la Formació Aeronàutica dels joves, amb especial èmfasi en la de joves en risc d'exclusió social.

Per això compta amb una col·lecció d'aeronaus i rèpliques d'aeronaus històriques i clàssiques per exhibició en vol i rodatge a terra, per exposició estàtica, i pendents de restauració que es pot veure els diumenges d'exhibició PAC·OBERT o en Visita Concertada.

Un patrimoni del que es podrà gaudir de manera permanent al Jardí-Museu Aeronàutic de Catalunya, actualment en procés de construcció a l'Aeroport de Sabadell.

Les activitats de la FPAC es fonamenten en la Col·laboració i el Patrocini d'Empreses i Institucións així com en la contribució econòmica i la dedicació professional dels Socis Benefactors [SB] i dels Socis Benefactors Voluntaris [SBV]. 

Entre els segons s'hi troben estudiants que realitzen estades curriculars de treball de pràctiques en entorn real en els àmbits de comunicació, gestió, administració, operacions, restauració, o manteniment d'aeronaus, a les instalacions de la FPAC dels Aeroports de Sabadell (Taller-Escola) i Barcelona-El Prat (Taller de l'edifici CCA) així com al del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú.

La Governança de la Fundació s'estableix als Estatuts [EST] aprovats per el Servei de Protectorat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La Organització Funcional i Operativa de la Fundació s'estableix i recull en un Manual Bàsic d'Operacions [MBO] del que que es pot consultar la versió mes actualitzada als següents enllaços:

 • [MBO1] – Introducció al Manual Bàsic d'Operacions de la FPAC
 • [MBO2]ORG De la Organització de la FPAC
 • [MBO3]SBV Dels Socis Benefactors Voluntaris
 • [MBO4] – Del Manteniment i la Operació de la Flota
 • [MBO5] – Dels Pilots Voluntaris
 • [MBO6] – De les Exhibicions en vol i el PAC·OBERT

Contacte General: fundaciopac@gmail.com

Contacte per Formació i/o Estada de Pràctiques: pacformacio@gmail.com

Contacte per sol·licitar una Visita: pacvisita@gmail.comSobre la FPAC


La Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya es una entidad Benéfica y Cultural inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya con el número 1114 por Resolución del Consejero de Justicia de 30 de Octubre de 1997 y domiciliada en el Aeropuerto de Sabadell, CP 08250, NIF G61449245

La misión de la FPAC es la Preservación del Patrimonio Histórico Aeronáutico de Cataluña, la difusión de la Cultura Aeronáutica y la cooperación en la Formación Aeronáutica de los jóvenes, con especial énfasis en la de jóvenes en riesgo de exclusión social.

Para ello cuenta con una colección de aeronaves y réplicas de aeronaves históricas y clásicas para exhibición en vuelo y rodaje a tierra, para exposición estática y pendientes de restauración que se puede ver los Domingos de exhibición PAC·OBERT o mediante Visita Concertada.

Un patrimonio que se podrá disfrutar en el Jardín-Museo Aeronáutico de Cataluña, actualmente en proceso de construcción en el Aeropuerto de Sabadell.

Las actividades de la FPAC se fundamentan en la Colaboración y el Patrocinio de Empresas e Instituciones así como en la contribución económica y la dedicación profesional de Socios Benefactores [SB] y de Socios Benefactores Voluntarios [SBV]. 

Entre los segundos, se encuentran los estudiantes que realizan estancias curriculares de trabajo de prácticas en entorno real en los ámbitos de comunicación, gestión, operaciones, restauración, o mantenimiento de aeronaves, en las instalaciones de la FPAC en los Aeropuertos de Sabadell (Taller-Escuela) y Barcelona-El Prat (Taller del Edificio CCA) asi como en el Centre Aeri de Vilanova y La Geltrú.

La Gobernanza de la Fundación se establece en sus Estatutos [EST] que son aprobados por el Servicio de Protectorado del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

La Organización Funcional y Operativa de la Fundación se establece en un Manual Básico de Operaciones [MBO] cuya versión mas actualizada se puede consultar en los siguientes enlaces:

 • [MBO 1] – Introducción al Manual Básico de Operaciones de la FPAC
 • [MBO 2]ORG De la Organización de la FPAC
 • [MBO 3]SBV De los Socios Benefactores Voluntarios
 • [MBO 4] – Del Mantenimiento y la Operación de la Flota
 • [MBO 5] – De los Pilotos Voluntarios
 • [MBO 6] – De las Exhibiciones en vuelo y el PAC·OBERT
 

Contacto General: fundaciopac@gmail.com

Contacto para Formación y Prácticas: pacformacio@gmail.com

Contacto para Visitas: pacvisita@gmail.com

About the FPAC


The Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC) is a Charity and Cultural Private Foundation Registered with the No.1144 as approved and publicly stated by the Generalitat de Catalunya, Justice Department, on October 30th 1997. PO Address: Sabadell Airport E-08250 SABADELL, Barcelona, Spain. VAT Reg. No. G61449245

The FPAC mission is the preservation of the Aeronautical Heritage of Catalonia, the spread of Aeronautics Culture and the Cooperation in the Aeronautical Training of youngsters, with special emphasis on those at risk of social exclusion.

This features a collection of classic aircraft in flight, for ground operation and static display, and pending of restoration which can be seen at Sabadell Airport on the “PAC·OBERT” Open Exhibition Sundays or upon Appointment.

An Aeronautics Heritage that will be displayed at the Catalonia Aeronautical Garden-Museum, currently under construction in Sabadell Airport.

The FPAC activities are based on Corporate and Institutional Sponsorships and Co-operation as well as on the economic contribution and professional dedication of affiliated Indiviuals supporting the FPAC either as Benefactor Members [SB] or Volunteer Benefactor Members [SBV]. 

Among the later, the FPAC is supported by students having curricular internships in communication, management, administration, operations, restoration or maintenance of aircraft at the FPAC facilities in Sabadell Airport (Workshop-School) and Barcelona Airport (CCA Building Workshop) as well as in the Centre Aeri of Vilanova i La Geltrú.

The Governance of the Foundation is set on its Incorporation Statutes [EST] approved by the Protectorate Service of the Generalitat de Catalunya Justice Department.

The Functional and Operational Organization of the Foundation is stated on the Basic Operations Manual [MBO] which is available at the following links:

 • [MBO 1] – Introduction to the FPAC Basic Operations Manual
 • [MBO 2]ORG On the FPAC Organization
 • [MBO 3]SBV On Benefactor Volunteer Members of the FPAC
 • [MBO 4] – On Fleet Maintenance and Operation
 • [MBO 5] – On Volunteer Pilots
 • [MBO 6] – On PAC·OBERT and Flight Exhibitions
 

General Contact: fundaciopac@gmail.com

Training and Internships Contact: pacformacio@gmail.com

Appointments Contact: pacvisita@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada