MBO - 3 SBV

 

MBO Secció 3 - Dels Socis Benefactors Voluntaris


La Missió de la FPAC es desenvolupa a través de les activitats dels Socis Benefactors Voluntaris amb el suport d'Empleats a temps parcial de la Fundació
Activitats per les que calen els recursos econòmics, materials i professionals que demanem als Socis Benefactors i a les Institucions i Empreses Col·laboradores i Patrocinadores.
Activitats que una modesta entitat sens ànim de lucre com es la Fundació no pot dur a terme sense comptar amb les Competències, i Dedicació dels Socis Benefactors Voluntaris.
Els Socis Benefactors Voluntaris son Persones Centrals a la Vida de la Fundació. Persones de qui depèn la Visibilitat, la Imatge i la Reputació de la Fundació. I també la del Futur Jardí-Museu Parc Aeronàutic de Catalunya, una Infraestructura Cultural que esperem sigui plenament operativa en el segon semestre de 2016.


MBO Sección 3 - De los Socios Benefactores Voluntarios

La Misión de la FPAC se desarrolla a través de las actividades de los Socios Benefactores Voluntarios con el apoyo de los Empleados a tiempo parcial de la Fundación.
Actividades que requieren disponer de recursos económicos, materiales y profesionales. Los que solicitamos a Socios Benefactores, Empresas e Instituciones Colaboradoras y Patrocinadoras.
Actividades que no puede llevar a cabo una modesta entidad sin ánimo de lucro como es la Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya sin contar con las competencias y dedicación de sus Socios Benefactores Voluntarios.
Los Socios Benefactores Voluntarios son Personas Centrales en la Vida de la Fundación. Personas de quien depende la Visibilidad, Imagen y Reputación de la Fundación. Y de las que también dependerá la del Futuro Jardín-Museo “Parc Aeronàutic de Catalunya”, una Infraestructura Cultural que esperamos sea plenamente operativa en el segundo semestre de 2016.


Qui pot ser Soci Benefactor Voluntari de la FPAC?

Tota persona sense límit d'edat que disposi d'una mica de temps, amb ganes de compartir i de mantindre actives les habilitats i competències personals i professionals.
I també amb ganes d'adquirir-ne de noves en un ambient de cooperació positiva, de passió per fer les coses ben fetes i per superar dificultats previstes i imprevistes.
Si t'hi veus, ja tens tot el que cal per contribuir i esdevenir Soci Benefactor Voluntari de la FPAC.

¿Quién puede ser Socio Benefactor Voluntario de la FPAC ?
Toda persona sin límite de edad que disponga de un poco de tiempo y ganas de compartir y de mantener activas sus habilidades y competencias personales y profesionales.
Y también ganas de adquirir nuevas competencias y habilidades en un ambiente de cooperación positiva, de pasión por hacer las cosas bien y para superar dificultades previstas e imprevistas.
Si te ves ahí reflejado, ya tienes todo lo necesario para contribuir y convertirte en Socio Benefactor Voluntario de la FPAC.


Que cal fer per col·laborar com Soci Benefactor Voluntari?

Ajudar a la FPAC en qualsevol de les modalitats establertes en el PROGRAMA BENEFACTOR.
 • Triar els Àmbits, Àrees i Funcions en que es podria col·laborar d'acord amb els interessos, formació i/o competències personals presents o que es vulguin desenvolupar.
 • Comprometre's a dedicar de manera Regular o Puntual un cert Temps Planificat d'Activitat a les tasques individuals o en equip que s'hagin acordat amb el Cap de Grup, Projecte o Activitat.
 • Desenvolupar les tasques acordades amb diligència, responsabilitat, qualitat, respecte personal i cooperació amb altres Voluntaris, Socis, Empleats i Terceres Persones relacionades amb l'activitat en la que s'estigui col·laborant.

¿Que hay que hacer para colaborar como Socio Benefactor Voluntario ?
Ayudar a la FPAC en cualquiera de las modalidades establecidas en el PROGRAMA BENEFACTOR.
 • Elegir los Ámbitos, Áreas y Funciones en la que se podría colaborar de acuerdo con los intereses, formación y/o competencias personales actuales o que se deseen adquirir.
 • Comprometerse a dedicar cierto Tiempo Planificado, de manera Regular o Puntual, a las tareas que se hayan acordado con el Responsable de Grupo, Proyecto o Actividad.
 • Desarrollar con diligencia, responsabilidad y calidad las tareas acordadas, en colaboración y respeto con otros Voluntarios, Socios , Empleados y Terceros relacionadas con la actividad en la que se esté colaborando.


Com iniciar la col·laboració en un Grup, Projecte o Activitat de Voluntariat?

Enviant un correu electrònic a pacvoluntari@gmail.com indicant:
 • Nom, Cognoms i eventualment el Número de Soci Benefactor
 • Àmbit, Àrea d'Activitat, Funció i Lloc (si s'escau) en que voldries col·laborar
 • Un breu resum d'interessos, habilitats i competències personals i professionals
 • Quan podries entrevistar-te amb el Cap d'Àrea, Grup, o Projecte en que calguin Voluntaris
Et contestarem proposant data d'entrevista per concretar quan i com començar, i facilitar-te documents i formació en seguretat aeronàutica i/o específica que requereixi l'activitat a on podràs col·laborar.

¿Cómo iniciar la colaboración en un Grupo, Proyecto o Actividad de Voluntariado?
Enviar un correo electrónico a pacvoluntari@gmail.com indicando:
 • Nombre, Apellidos y eventualmente el Número de Socio Benefactor
 • Ámbito, Área de Actividad, Función y Lugar (si procede) donde se desea colaborar
 • Un breve resumen de intereses, habilidades y competencias personales y profesionales
 • Cuando se podría entrevistar con el Responsable de Área, Grupo, Proyecto o Actividad que requiera Voluntarios
Contestaremos proponiendo fecha de entrevista en que concretar cuándo y cómo empezar, y facilitarle los documentos y formación en seguridad aeronáutica y/o específica que requiera la actividad en que podrá colaborar.


Quins perfils de competències calen, es poden adquirir o mantindre? 
Quins son els Àmbits, Àrees, Activitats i Llocs on es pot col·laborar?
Es pot col·laborar en mes d'un Àmbit d'Activitat de Voluntariat?

Sí que es pot col·laborar en més d'un àmbit sempre que les agendes dels programes d'activitat siguin compatibles. Els perfils, competències, àmbits d'activitat, funcions, i llocs d'activitat es mantenen actualitzats a les següents pàgines d'aquesta secció del MBO.


[MBO 3] – SBV Els Socis Benefactors Voluntaris
[MBO 3 SBV 1.1] – Formació de Tècnics de Manteniment d'Aeronaus
[MBO 3 SBV 1.2] – Manteniment i Logística d'Aeronaus
[MBO 3 SBV 1.3] – Restauració i Construcció de Rèpliques d'Aeronaus
[MBO 3 SBV 2.1] – Administració i Finances
[MBO 3 SBV 2.2] – Documentació Legal i Patrimoni
[MBO 3 SBV 2.3] – Història i Cultura, Arxius Impresos i Audiovisuals
[MBO 3 SBV 2.4] - Comunicació
[MBO 3 SBV 2.5] – Museu-Jardí, Operació i Manteniment
[MBO 3 SBV 3.2] – Operacions d'Aeronaus a Terra
[MBO 3 SBV 3.1] – Logística i Seguretat d'Exhibicions
[MBO 3 SBV 3.3] – Visites Guiades
[MBO4] – El Manteniment i la Operació de la Flota
[MBO5] – Els Pilots Voluntaris


¿Qué perfiles y competencias se necesitan, se pueden adquirir o se pueden mantener?
¿En qué Ámbitos, Áreas, Actividades y Lugares se puede colaborar?
 
¿Se puede colaborar en más de un Ámbito de Actividad de Voluntariado?
Sí, se puede colaborar en más de un ámbito siempre que las agendas de los programas de actividad sean compatibles. 
Los perfiles, competencias, ámbitos de actividad, funciones y lugares donde son necesarias se mantienen actualizadas en las siguientes páginas de esta sección del MBO.


[MBO 3] – SBV De los Socios Benefactores Voluntarios

[MBO 3 SBV 1.1] – Formación de Téècnicos de Mantenimiento de Aeronaves

[MBO 3 SBV 1.2] – Mantenimiento y Logística de Aeronaves

[MBO 3 SBV 1.3] – Restauración y Construcción de Réplicas de Aeronaves

[MBO 3 SBV 2.1] – Administración y Finanzas

[MBO 3 SBV 2.2] – Documentación Legal y Patrimonio
[MBO 3 SBV 2.3] – Historia y Cultura, Arxivos Impresos y Audiovisuales
[MBO 3 SBV 2.4] - Comunicación Interna y Externa
[MBO 3 SBV 2.5] – Museo-Jardín, Operación y Mantenimiento
[MBO 3 SBV 3.2] – Operaciones de Aeronaves en Tierra
[MBO 3 SBV 3.1] – Logística y Seguridad de Exhibiciones
[MBO 3 SBV 3.3] – Visitas Guiadas
[MBO 4] – El Mantenimiento y la Operación de la Flota
[MBO 5] – Los Pilotos Voluntarios
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada